6. Organik Tarım Yatırımı Analizleri
05/02/2007
Organik tarımsal üretim yapacak çiftçi; öncelikle bakanlıkça yetki verilmiş herhangi bir kontrol / sertifika kuruluşuna başvurur. Kontrol / sertifika kuruluşu kendisine başvuran müteşebbislerden kendisini ve işletmesini tanımlayacak yönetmelik hükümlerine göre gereken bütün bilgi ve belgeleri ister.

<<< Önceki sayfa

6.1. Organik Tarım Çiftliği Kurulması

 Organik tarımsal üretim yapacak çiftçi; öncelikle bakanlıkça yetki verilmiş herhangi bir kontrol / sertifika kuruluşuna başvurur. Kontrol / sertifika kuruluşu kendisine başvuran müteşebbislerden kendisini ve işletmesini tanımlayacak yönetmelik hükümlerine göre gereken bütün bilgi ve belgeleri ister. Bu bilgi ve belgeler ışığında organik tarım yapmaya uygun olup olmadığına karar verir, uygunluğu durumuna göre müteşebbis, yönetmelik hükümlerine göre organik tarım komitesine bildirilir. Arazi parseli yada üretim alanı, kontrol / sertifika kuruluşunca geçiş sürecine alınır. Önceden konvansiyonel tarım yapılan bir alanda organik uygulamalara başlandığından itibaren doğal dengenin tekrar kazanılması, toprak altı ve üstü dengesinin kurulması ve yetiştirilen ürünlerde önceki uygulamalara bağlı olarak katkı/kalıntı sorunun ortadan kalkması için gerekli süre olarak tanımlanabilecek Geçiş süreci;

Tek yıllık bitkilerde 2 yıl, iki yıllık ve çok yıllık bitkilerde 3 yıldır.

Büyükbaş ve küçük baş hayvanlarda 24 ay, tavşanda 6 ay ve tavuklarda 4 aydır.

 Su ürünleri üretiminde geçiş süreci tür ve çeşide göre kontrol/sertifika kuruluşu tarafından belirlenir.

Kontrol/sertifika kuruluşu, organik tarım komitesinin onayını alarak geçiş sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.

Müteşebbisle sözleşme yapan, her kontrol/sertifika kuruluşu tarafından, gerekli hallerde başvurulması maksadıyla bir mahkeme yeri ibraz edilir. bu durum, müteşebbisin üretim bölgesi içinde olmalı ve müteşebbis ile kontrol/sertifika kuruluşu arasında yapılan sözleşmede belirtilmelidir.

6.2. İşletme Kuralları ve Maliyet Analizi

 Organik tarımı konvansiyonel tarımdan ayıran temel prensipler doğa ile uyumlu üretim, kapalı sistem tarım ve ürün münavebesi olarak tanımlanabilir. Bu noktada açıkça anlaşılmaktadır ki, organik üretim yapacak kişi veya kuruluşların üretimlerini belirli bir proje kapsamında yürütmesi gerekmektedir. Sözü geçen projenin değerlendirilmesinde üretime bilgi ve tecrübeleri ile değişik katkıları ve/veya yol gösterici niteliği olan danışmanlar; projenin kural ve yönetmeliklere uygunluğunu belirleyen ve çeşitli analiz ve dosya bilgilerinden oluşan kontroller ile, tüm bu çalışmanın yetkili kurum veya kuruluşlarca kabul edilip onaylandığını belgeleyen sertifika kavramlarının iyi özümsenmesi gerekmektedir.

 Projeyi kontrol için hazırlayan, sertifika çalışmalarını yönlendiren ve hataları saptayıp iyileştirme yollarını öneren danışmanlık müessesesinin önemi oldukça fazladır.

 Bir organik projenin üreticinin bilgilenerek, tüketici ve kontrol firmaları ile iletişim içinde koordineli bir şekilde çalışabilmesi ve tüm bu işleri belgelendirebilmesi için projenin ekolojik konumu, organik tarıma uygunluğu, toprak yapısı, sulama imkanları ve sulama suyu kalitesi, alanların iklim ve coğrafi özellikleri, proje alanlarının sanayi kuruluşlarından ve karayollarından uzak, konvansiyonel tarım yapılan arazilerden bağımsız ve geçmişte hangi amaçlar için kullanıldığı, proje alanının plan ve krokileri gibi verilerinin tam ve önceden biliniyor olması şarttır. Elde edilen veriler ışığında olası eksikliklerin tamamlanması yoluna gidilecektir. Sulama kaynağında filtrasyon uygulanması, toprağın organik materyallerce zenginleştirilmesi, arazi tesviyesi vb.

 Tüm bu verilerin elde edilip değerlendirilmesinden sonra danışmanlar yönetiminde proje kapsamında izlenecek tarımsal üretim senaryosu belirlenir. Burada ürün bazında tür ve çeşitler, yetiştiricilik kuralları (tohum ekim ve şaşırtma zamanları, dikim aralıkları, sulama ve gübreleme periyotları, hasat zamanı, gerekli iş gücü gibi) saptanır.

Sonraki bölüm >>>

Bu e-kitap Ekolojik Yaşam Derneği için Arca Atay ve Ertegün Sarı tarafından yazılmış ve Bursa Ticaret Odası tarafından basılmıştır. Her hakkı Ekolojik Yaşam Derneğine aittir.